Warunki rezerwacji i świadczenia usług
Palm Beach Divers, Koh Lanta, Tajlandia

Szanowni Państwo,

Przed rezerwacją usług nurkowych i innych z naszej oferty prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji, płatności oraz rezygnacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wakacje z nami były udane. Przejrzyste zasady prawne przedstawione w niniejszym dokumencie mają na celu określenie wzajemnych stosunków formalno-prawnych. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w naszych imprezach i dokonując płatności za nasze usługi wyrażają Państwo zgodę, aby te warunki stały się częścią umowy o świadczenie usług.

Usługi realizowane są przez tajską spółkę prawa handlowego Palm Beach Divers z siedzibą w Tajlandii. Rezerwacja i wykupienie imprezy poprzez portal www.palmbeachdivers.com zwanej dalej PBD odbywa się w kilku prostych etapach.

Dokonywać zakupów w portalu może osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna, zwana dalej Klientem).

 1. Rezerwacja kursu.
  1. Kursy i inne wyjazdy nurkowe są pogrupowane na stronie w głównym menu. Po kliknięciu na wybrany produkt rozwijany jest jego szczegółowy opis oraz cena. Pod opisem znajduje się formularz, który należy wypełnić, aby dokonać rezerwacji. Znajduje się w nim rozwijana lista, z dostępnymi datami kursów i językami, w jakich będą się odbywać; należy wybrać dogodny termin lub zostawić pole bez wyboru, wpisując dogodną datę i język w polu „uwagi”.
  2. W kolejnych polach należy wpisać imię i nazwisko jednego z uczestników, e-mail kontaktowy, numer telefonu, ilość uczestników oraz uwagi:, jeśli jest więcej niż jeden uczestnik, prosimy o wpisanie w uwagach imion i nazwisk pozostałych osób.
  3. Formularz zatwierdzany jest przyciskiem „zapisz się” i oznacza jednoczesne zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Dokonanie płatności.
  1. Po zatwierdzeniu formularza zobaczysz podsumowanie Twojego zamówienia oraz opcjami płatności: „zapłać całość” lub „zapłać 20%”. Równocześnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, jego statusem, linkiem do przeglądu online i kwotą do zapłaty.
  2. Po wybraniu opcji „Zapłać” zostaniesz skierowany do zewnętrznej bramki systemu płatności. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zamówienia, statusem płatności oraz voucherem na wybrany kurs. Od tego momentu umowa wykonania usługi jest wiążąca dla obu stron. Na voucherze znajduje się nazwa zakupionego kursu, lista uczestników oraz godzina i miejsce spotkania w oznaczonym dniu.

 1. Realizacja umowy.
  1. Wszelkie imprezy z podanym terminem na voucherze, są ważne tylko dla określonych okresów lub dni. Jeśli z jakichkolwiek powodów życzą sobie Państwo zmian terminu, postaramy się o zapewnienie podobnej usługi. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami zmiany, a w niektórych przypadkach z poniesieniem 100% kosztów.
  2. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, cena kursu obejmuje sprzęt nurkowy, materiały PADI, certyfikat PADI, śniadanie, lunch i napoje w czasie wycieczek łodzią nurkową - w zakresie i na warunkach wymienionych na voucherze.
  3. Każda wpłata odnotowana przez PBD zostanie potwierdzona Zamawiającemu przez przesłanie uaktualnionego vouchera. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie poprawności przeliczeń i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Jeśli nie otrzymacie Państwo uaktualnionego vouchera do 7 dni od dokonanej wpłaty prosimy o kontakt i przesłanie potwierdzenia przelewu lub dokonania wpłaty. Po dokonaniu płatności, umowa zaczyna być obowiązująca dla obu stron.
  4. Uzupełnienie danych. Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie danych potrzebnych do prawidłowej obsługi Państwa kursu. Jeśli ich brakuje, PBD wyśle Klientowi na podany adres e-mail prośbę o uszczegółowienie danych.

 1. Rezygnacja i zmiany usługi na życzenie klientów.
  1. Do odstąpienia od Umowy, czyli rezygnacji wymagamy formy pisemnej e-mailem na office@palmbeachdivers.com. Prosimy o podanie numeru vouchera.
  2. W sytuacji odstąpienia od Umowy PBD zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty. Zalecamy zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Odstąpienie od Umowy przez klienta z dowolnej przyczyny może powodować utratę całej wpłaconej kwoty, zwłaszcza w części dotyczącej rezerwacji noclegów oraz materiałów do kursów.
  3. W przypadku niestawienia się na imprezę lub zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 24 godziny przed imprezą PBD może obciążyć klienta całą kwotą imprezy. Dotyczy to również przypadków losowych, problemów wizowych, opóźnień samolotów i działania siły wyższej, uwarunkowań zdrowotnych i wszelkich innych, niepowstałych z winy PBD.
  4. Na Państwa pisemne życzenie podejmiemy próby zmiany terminu lub elementów zarezerwowanych usług. Może to wiązać się z dodatkowymi kosztami lub nie, czasem okaże się to niemożliwe.
  5. Jeżeli na zarezerwowane dla Państwa miejsce chcecie wskazać inną osobę to odbywa się to zwykle bez kosztów o ile jest to możliwe ze względu na np. kwalifikacje nurkowe lub uwarunkowania językowe Klienta. Prosimy wówczas o podanie danych tej osoby: imienia, nazwiska, nr kontaktowego i innych niezbędnych danych kontaktowych.

 1. Rezygnacja, niewykonanie i zmiany usługi przez PBD.
  1. Jeśli wyraźnie oznaczona w ofercie liczba minimalna uczestników nie została osiągnięta to PBD ma prawo do odwołania imprezy i zwrotu wpłaconej kwoty.
  2. W przypadku niemożności zrealizowania programu (np. ciężka choroba lub wypadek instruktora). PBD zaproponuje rozwiązanie alternatywne o nie gorszym standardzie lub dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie odpowiadającej niezrealizowanej części programu.
  3. Jeśli w wyniku działania siły wyższej, katastrofy naturalnej, stanu wojennego lub innego czynnika niezależnego od PBD a uniemożliwiającego zrealizowanie umowy, PBD zastrzega prawo do nie zwrócenia wpłaconej kwoty.

 1. Rękojmia, reklamacje, odpowiedzialność PBD.
  1. Jeśli usługa nie jest świadczona zgodnie z umową, możecie Państwo żądać zmiany świadczenia usługi, obniżenia ceny lub innego zadośćuczynienia.
  2. Jeśli usługa nie jest świadczona zgodnie z umową w wyniku działania siły wyższej (na przykład sztorm na morzu uniemożliwia nurkowanie) klient ma prawo żądać zrealizowania usługi w najbliższym możliwym terminie.
  3. PBD nie odpowiada za szkody powstałe podczas kursu a dotyczące przedmiotów należących do klienta. Dotyczy to w szczególności pozostawianie bez nadzoru przedmiotów wartościowych i dokumentów.
  4. PBD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień przewoźników lub działania siły wyższej skutkującej opóźnieniami. Np spóźnienie samolotu z Europy, może skutkować tym, że nie zdążą Państwo na przelot lokalny a następnie na nurkowanie. W takim wypadku, PBD nie ponosi odpowiedzialności za zaistniały fakt, a ewentualne rozmowy i negocjacje z liniami lotniczymi i innymi przewoźnikami pozostają po Państwa stronie.
  5. Ewentualne reklamacje prosimy składać wyłącznie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia imprezy z wyszczególnieniem reklamowanych usług i oczekiwanej formy zadoścuczynienia. Po upływie tego terminu mogą Państwo zgłosić nam roszczenia jedynie wówczas, gdy niedotrzymanie terminów nie było przez Państwa zawinione. Na przykład niedostarczenie przez Klienta zdjęcia do certyfikatu nurkowego skutkuje wstrzymaniem certyfikacji i nie może być powodem reklamacji.
  6. Odpowiedzialność PBD jest wyłączona lub ograniczona do przepisów obowiązujących dla touroperatorów na terytorium Tajlandii i potwierdzona licencją odnośnego Ministerstwa Turystyki, nr licencji: 34/00536.
  7. PBD nie pośredniczy w formalnościach wizowych, paszportowych ani zakupie biletów międzykontynentalnych ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z tym związane.

 1. Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika imprezy.
  1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń, instrukcji, formalności związanych z uczestnictwem kursie nurkowym. Dotyczy to w szczególności zaleceń bezpieczeństwa, powstrzymania się od stosowania używek, właściwego odżywiania i stanu zdrowia podczas kursu.
  2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do dokładnego przeczytania i podpisania kwestionariusza medycznego oraz formalnego przyjęcia ryzyka i zwolnienia z odpowiedzialności PBD oraz instruktora prowadzącego kurs.

 1. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie informacje zamieszczone na naszych stronach odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich publikacji.
  2. Z chwilą publikacji nowych ofert, tracą ważność wcześniejsze dotyczące tych samych miejsc, terminów i warunków.
  3. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień nie narusza ważności całej umowy.
  4. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez strony polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd.

Palm Beach Divers Co Ltd
Licencja Organizatora Turystyki
wydana przez Urząd ds. Turystyki Tajlandii TAT 34/00536

Niniejsze Warunki Imprez Turystycznych
obowiązują dla wycieczek zarezerwowanych
na stronie internetowej
www.palmbeachdivers.com

Wersja 1.1pl z 24/07/2015

Wyślij wiadomość